Řešení

Převody nemovitostí

Komplexní zajištění převodu vlastnického práva k nemovitostem, od počátečního záměru až po uskutečnění převodu vlastnického práva, spočívající zejména

 • Příprava návrhů smluv o převodu vlastnického práva k nemovitostem (smlouvy kupní, darovací), včetně zapracování připomínek smluvních stran
 • Zřizování a vypořádání zástavních práv a věcných břemen
 • Zajištění aktuálního výpisu z katastru nemovitostí
 • Zajištění ověření podpisů smluvních stran
 • Zajištění úschovy kupní ceny na svěřeneckém účtu v bance
 • Příprava a podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, včetně zastupování v řízení před katastrálním úřadem

Rozvod manželství

Právní zajištění rozvodového řízení, ať již v podobě tzv. „sporného“ či tzv. „dohodnutého“ rozvodu, včetně případného opatrovnického řízení nezletilých dětí a vypořádání společného jmění manželů, společného nájmu bytu či společného členského podílu v bytovém družstvu.

Součástí právních služeb advokáta je pochopitelně zastupování při soudních jednáních souvisejících s rozvodem manželství a majetkovým vypořádáním účastníků rozvodu.

Založení obchodní společnosti

Komplexní zajištění založení obchodních společností osobních (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost), kapitálových (společnost s ručením omezeným, akciová společnost) a družstev, spočívající zejména

 • Konzultační činnosti při výběru vhodné formy obchodní společnosti
 • Příprava návrhů zakladatelských dokumentů
 • Zajištění konání ustavující valné hromady (členské schůze)
 • Příprava dokumentů potřebných pro zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku
 • Zastupování v řízení před živnostenským úřadem
 • Zastupování v řízení před rejstříkovým soudem ve věci zápisu obchodní společnosti do obchodního rejstříku

Změny v obchodních společnostech

Příprava a zajištění veškerých změn v obchodních společnostech, zejména

 • Změny v osobách společníků, převody obchodních podílů, případně akcií
 • Změny statutárních orgánů
 • Zvyšování/snižování základního kapitálu
 • Převody obchodních společností
 • Změny názvů
 • Změny sídel
 • Fúze obchodních společností
 • Včetně zastupování v řízení před rejstříkovým soudem ve věci zápisu změny obchodní společnosti do obchodního rejstříku

Vymáhání pohledávek

Poskytování právních služeb směřujících k vymožení pohledávek, a to formou:

 • Soudní řízení
 • Exekuční řízení
 • Insolvenční řízení
 • Příprava a uzavření dohody o uznání dluhu, včetně zajištění uznání dluhu s tzv. přímou vykonatelností

Začátek podnikání

Poskytování komplexních právních služeb při zahájení podnikatelské činnosti, zahrnující zejména:

 • Konzultační činnost při výměře vhodné formy a podoby podnikatelské činnosti
 • Příprava dokumentů potřebných pro zahájení podnikatelské činnosti
 • Zastupování v řízení před živnostenským úřadem

Agentura práce

Poskytování právních služeb pro získání licence pro činnost agentury práce, spočívajících zejména v konzultační činnosti, sepsání a podání žádosti o udělení licence a v přípravě podkladů potřebných pro získání licence. Příprava smluvních dokumentů pro vlastní činnost agentury práce.

Ochranné známky

Poskytování právních služeb směřujících

 • Konzultační činnost a příprava podkladů pro zápis ochranné známky.
 • Sepsání a podání žádosti o zápis ochranné známky do rejstříku.
 • Ochrana zapsaných ochranných známek.